Individ och grupputveckling med kognitiv, lösningsfokuserad och salutogen inriktning.

Det kognitiva synsättet handlar om samspelet mellan tanke - känsla - handling och att
arbeta för att ta egen kontroll över detta samspel.

Den grundläggande filosofin i lösningsfokuserat arbete har sammanfattats i tre regler;
Om det inte är trasigt så försök inte att laga det.
Om det du gör fungerar så gör mer av det.
Om det du gör inte fungerar så gör något annat.

Det centrala begreppet i den salutogena modellen är en känsla av sammanhang som
innehåller delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, har skapat det så kallade "KASAM-begreppet".
Känslan av att se sig själv i ett sammanhang, att förstå och uppleva meningsfullhet.

Tillbaks