Handledning i socialt arbete utifrån systemisk grund.

Handledning och konsultation inom socialtjänst,
vård och omsorg, familjehem, HVB-hem, kriminalvård
och skolans elevhälsa. Enskilt eller i grupp.

Systemiskt tänkande bygger på antaganden om
samspelet mellan människan och hennes omgivning,
det system hon lever i.

Helheten är mer än summan av delarna och
människan är en berättelse

Tillbaks