Handledare i Norr
Familjerådgivning & konsultation
Privat familjerådgivning
Jag erbjuder min kompetens till familjer i utveckling och i svårigheter. Att tillsammans forma den egna unika familje-visionen och att ta de små framgångs-stegen tillsammans med mig som stöd i arbetet.

Absolut sekretess, ingen dokumentation.
Besökstid flexibel enligt överenskommelse.

 
Handledning i socialt arbete utifrån systemisk grund
Handledning och konsultation inom socialtjänst, vård och omsorg, familjehem, HVB-hem, kriminalvård och skolans elevhälsa. Enskilt eller i grupp. Systemiskt tänkande bygger på antaganden om samspelet mellan människan och hennes omgivning, det system hon lever i. Helheten är mer än summan av delarna och människan är en berättelse
 
Ledarskapsutveckling
Det krävs speciella kvalifikationer för att behålla sitt ledarskap, sin självständighet, sin genuina professionalitet och personlighet i relation till arbetsgruppen där ledaren är ledare och samtidigt en del i verksamheten/organisationen. I den ensamma rollen behöver ledaren stöd, handledning och konsultation. Där erbjuder jag min samlade kompetens och erfarenhet för att du ska hitta din egen ledarskapsberättelse.
 
Individ och grupputveckling med kognitiv, lösningsfokuserad
och salutogen inriktning

Det kognitiva synsättet handlar om samspelet mellan tanke - känsla - handling och att arbeta för att ta egen kontroll över detta samspel. Den grundläggande filosofin i lösningsfokuserat arbete har samman- fattats i tre regler; Om det inte är trasigt så försök inte att laga det. Om det du gör fungerar så gör mer av det. Om det du gör inte fungerar så gör något annat. Det centrala begreppet i den salutogena modellen är en känsla av sammanhang som innehåller delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, har skapat det så kallade "KASAM-begreppet". Känslan av att se sig själv i ett sammanhang, att förstå och uppleva meningsfullhet.
 
Vem är jag
Jag är auktoriserad socionom och magister i socialt arbete. Jag har genom arbete varvat med studier mer än 50 års erfarenhet av socialt arbete. Jag har psyko-terapiutbildning steg 1 på systemisk grund med inriktning familj och kognitiv psykoterapi. Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete och godkänd handledare för socionomer som söker socionom-auktorisation. Jag startade 2008 upp ett stort kommunalt HVB-hem för ensamkommande barn och fortsatte där som föreståndare i nästan nio år.
 
Kontakta mig för mer information
info@handledareinorr.se       Telefon 0702504608